دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

رسانه جدید

هدایت صفری

مدیرکل استان
  • 024-33771800
رسانه جدید

روح اله صالحی

قائم مقام استان زنجان
رسانه جدید

اصغر پناهی

معاون اداری مالی
  • 02433780103
رسانه جدید

پیمان چترنور

معاون فرهنگی
  • 02433781419
رسانه جدید

رضا حسنلو

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
  • 02433780899
رسانه جدید

رزاق بازرگان

معاون اشتغال وخودکفایی
  • 024-33741404
رسانه جدید

سید مسعود حسینی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 02433780102
رسانه جدید

اباصلت نادری

مشاور مدیرکل اتسان زنجان
رسانه جدید

احمد جباری

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 024-33780899