دکمه موبایل منو

جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان 1400/04/28

صبح امروزدوشنبه 28/04/1400 جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور ، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد و سیدمحمد حسینی ، مدیرکل بنیاد مسکن استان وسایر اعضاء کارگروه در راستای تسریع در اجرای ساخت و احداث 1500 مسکن برای مددجویان تحت حمایت گلستانی درسالجاری و بررسی و رفع موانع ومشکلات پیش روی به میزبانی کمیته امداد گلستان برگزار شد.
عکاس: محسن ایزی

جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان 1400/04/28

صبح امروزدوشنبه 28/04/1400 جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور ، عیسی بابایی مـدیرکـل کمیته امـداد و سیدمحمد حسینی ، مدیرکل بنیاد مسکن استان وسایر اعضـاء کارگروه در راستای تسریع در اجرای ساخت و احداث 1500 مسکن برای مددجویان تحت حمایت گلستانی درسالجاری و بررسی و رفع موانع ومشکلات پیش روی به میزبانی کمیته امداد گلستان برگزار شد.
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان 1400/04/28

صبح امروزدوشنبه 28/04/1400 جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور ، عیسی بابایی مـدیرکـل کمیته امـداد و سیدمحمد حسینی ، مدیرکل بنیاد مسکن استان وسایر اعضـاء کارگروه در راستای تسریع در اجرای ساخت و احداث 1500 مسکن برای مددجویان تحت حمایت گلستانی درسالجاری و بررسی و رفع موانع ومشکلات پیش روی به میزبانی کمیته امداد گلستان برگزار شد.
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان 1400/04/28

صبح امروزدوشنبه 28/04/1400 جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور ، عیسی بابایی مـدیرکـل کمیته امـداد و سیدمحمد حسینی ، مدیرکل بنیاد مسکن استان وسایر اعضـاء کارگروه در راستای تسریع در اجرای ساخت و احداث 1500 مسکن برای مددجویان تحت حمایت گلستانی درسالجاری و بررسی و رفع موانع ومشکلات پیش روی به میزبانی کمیته امداد گلستان برگزار شد.
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان 1400/04/28

صبح امروزدوشنبه 28/04/1400 جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور ، عیسی بابایی مـدیرکـل کمیته امـداد و سیدمحمد حسینی ، مدیرکل بنیاد مسکن استان وسایر اعضـاء کارگروه در راستای تسریع در اجرای ساخت و احداث 1500 مسکن برای مددجویان تحت حمایت گلستانی درسالجاری و بررسی و رفع موانع ومشکلات پیش روی به میزبانی کمیته امداد گلستان برگزار شد.
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان 1400/04/28

صبح امروزدوشنبه 28/04/1400 جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور ، عیسی بابایی مـدیرکـل کمیته امـداد و سیدمحمد حسینی ، مدیرکل بنیاد مسکن استان وسایر اعضـاء کارگروه در راستای تسریع در اجرای ساخت و احداث 1500 مسکن برای مددجویان تحت حمایت گلستانی درسالجاری و بررسی و رفع موانع ومشکلات پیش روی به میزبانی کمیته امداد گلستان برگزار شد.
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان 1400/04/28

صبح امروزدوشنبه 28/04/1400 جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور ، عیسی بابایی مـدیرکـل کمیته امـداد و سیدمحمد حسینی ، مدیرکل بنیاد مسکن استان وسایر اعضـاء کارگروه در راستای تسریع در اجرای ساخت و احداث 1500 مسکن برای مددجویان تحت حمایت گلستانی درسالجاری و بررسی و رفع موانع ومشکلات پیش روی به میزبانی کمیته امداد گلستان برگزار شد.
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان 1400/04/28

صبح امروزدوشنبه 28/04/1400 جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور ، عیسی بابایی مـدیرکـل کمیته امـداد و سیدمحمد حسینی ، مدیرکل بنیاد مسکن استان وسایر اعضـاء کارگروه در راستای تسریع در اجرای ساخت و احداث 1500 مسکن برای مددجویان تحت حمایت گلستانی درسالجاری و بررسی و رفع موانع ومشکلات پیش روی به میزبانی کمیته امداد گلستان برگزار شد.
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان 1400/04/28

صبح امروزدوشنبه 28/04/1400 جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور ، عیسی بابایی مـدیرکـل کمیته امـداد و سیدمحمد حسینی ، مدیرکل بنیاد مسکن استان وسایر اعضـاء کارگروه در راستای تسریع در اجرای ساخت و احداث 1500 مسکن برای مددجویان تحت حمایت گلستانی درسالجاری و بررسی و رفع موانع ومشکلات پیش روی به میزبانی کمیته امداد گلستان برگزار شد.
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان 1400/04/28

صبح امروزدوشنبه 28/04/1400 جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور ، عیسی بابایی مـدیرکـل کمیته امـداد و سیدمحمد حسینی ، مدیرکل بنیاد مسکن استان وسایر اعضـاء کارگروه در راستای تسریع در اجرای ساخت و احداث 1500 مسکن برای مددجویان تحت حمایت گلستانی درسالجاری و بررسی و رفع موانع ومشکلات پیش روی به میزبانی کمیته امداد گلستان برگزار شد.
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰

جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان 1400/04/28

صبح امروزدوشنبه 28/04/1400 جلسه کارگروه مسکن کمیته امداد استان گلستان با حضور ، عیسی بابایی مـدیرکـل کمیته امـداد و سیدمحمد حسینی ، مدیرکل بنیاد مسکن استان وسایر اعضـاء کارگروه در راستای تسریع در اجرای ساخت و احداث 1500 مسکن برای مددجویان تحت حمایت گلستانی درسالجاری و بررسی و رفع موانع ومشکلات پیش روی به میزبانی کمیته امداد گلستان برگزار شد.
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.