دکمه موبایل منو

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان 1400/04/27

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امیرشاهی ، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان ، پیرامون استفاده از ظرفیت های مهم واساسی درجذب مشارکت های مردمی برای برای حمایت از نیازمندان بویژه فرزندان یتیم و محسنین دیدار وگفتگو کرد .
عکاس: محسن ایزی

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان 1400/04/27

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امیرشاهی ، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان ، پیرامون استفاده از ظرفیت های مهم واساسی درجذب مشارکت های مردمی برای برای حمایت از نیازمندان بویژه فرزندان یتیم و محسنین دیدار وگفتگو کرد .
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان 1400/04/27

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امیرشاهی ، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان ، پیرامون استفاده از ظرفیت های مهم واساسی درجذب مشارکت های مردمی برای برای حمایت از نیازمندان بویژه فرزندان یتیم و محسنین دیدار وگفتگو کرد .
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان 1400/04/27

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امیرشاهی ، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان ، پیرامون استفاده از ظرفیت های مهم واساسی درجذب مشارکت های مردمی برای برای حمایت از نیازمندان بویژه فرزندان یتیم و محسنین دیدار وگفتگو کرد .
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان 1400/04/27

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امیرشاهی ، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان ، پیرامون استفاده از ظرفیت های مهم واساسی درجذب مشارکت های مردمی برای برای حمایت از نیازمندان بویژه فرزندان یتیم و محسنین دیدار وگفتگو کرد .
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان 1400/04/27

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امیرشاهی ، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان ، پیرامون استفاده از ظرفیت های مهم واساسی درجذب مشارکت های مردمی برای برای حمایت از نیازمندان بویژه فرزندان یتیم و محسنین دیدار وگفتگو کرد .
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان 1400/04/27

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امیرشاهی ، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان ، پیرامون استفاده از ظرفیت های مهم واساسی درجذب مشارکت های مردمی برای برای حمایت از نیازمندان بویژه فرزندان یتیم و محسنین دیدار وگفتگو کرد .
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان 1400/04/27

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امیرشاهی ، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان ، پیرامون استفاده از ظرفیت های مهم واساسی درجذب مشارکت های مردمی برای برای حمایت از نیازمندان بویژه فرزندان یتیم و محسنین دیدار وگفتگو کرد .
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان 1400/04/27

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امیرشاهی ، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان ، پیرامون استفاده از ظرفیت های مهم واساسی درجذب مشارکت های مردمی برای برای حمایت از نیازمندان بویژه فرزندان یتیم و محسنین دیدار وگفتگو کرد .
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.