دکمه موبایل منو

نشست کارگروه آسیب های اجتماعی در کمیته امداد استان گلستان 1400/04/23

صبح امروز چهارشنبه 23/04/1400 نشست صمیمی کارگروه آسیب های اجتماعی استان گلستان به میزبانی کمیته امداد و با حضور دکتر طاهره جباری توران ، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان و اعضای کارگروه ، باهدف بررسی راهکارهای مشترک درجهت رفع آسیب های اجتماعی زنان وخانواده ،برگزار شد.
عکاس: محسن ایزی

نشست کارگروه آسیب های اجتماعی در کمیته امداد استان گلستان 1400/04/23

صبح امروز چهارشنبه 23/04/1400 نشست صمیمـی کارگروه آسیب هـای اجتماعی استان گلستان به میزبانی کمیته امداد و با حضور دکتر طاهره جباری توران ، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان و اعضای کارگروه ، باهـدف بررسی راهکارهای مشترک درجهت رفـع آسیب های اجتماعی زنان وخانواده ،برگزار شد.
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست کارگروه آسیب های اجتماعی در کمیته امداد استان گلستان 1400/04/23

صبح امروز چهارشنبه 23/04/1400 نشست صمیمـی کارگروه آسیب هـای اجتماعی استان گلستان به میزبانی کمیته امداد و با حضور دکتر طاهره جباری توران ، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان و اعضای کارگروه ، باهـدف بررسی راهکارهای مشترک درجهت رفـع آسیب های اجتماعی زنان وخانواده ،برگزار شد.
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست کارگروه آسیب های اجتماعی در کمیته امداد استان گلستان 1400/04/23

صبح امروز چهارشنبه 23/04/1400 نشست صمیمـی کارگروه آسیب هـای اجتماعی استان گلستان به میزبانی کمیته امداد و با حضور دکتر طاهره جباری توران ، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان و اعضای کارگروه ، باهـدف بررسی راهکارهای مشترک درجهت رفـع آسیب های اجتماعی زنان وخانواده ،برگزار شد.
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست کارگروه آسیب های اجتماعی در کمیته امداد استان گلستان 1400/04/23

صبح امروز چهارشنبه 23/04/1400 نشست صمیمـی کارگروه آسیب هـای اجتماعی استان گلستان به میزبانی کمیته امداد و با حضور دکتر طاهره جباری توران ، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان و اعضای کارگروه ، باهـدف بررسی راهکارهای مشترک درجهت رفـع آسیب های اجتماعی زنان وخانواده ،برگزار شد.
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست کارگروه آسیب های اجتماعی در کمیته امداد استان گلستان 1400/04/23

صبح امروز چهارشنبه 23/04/1400 نشست صمیمـی کارگروه آسیب هـای اجتماعی استان گلستان به میزبانی کمیته امداد و با حضور دکتر طاهره جباری توران ، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان و اعضای کارگروه ، باهـدف بررسی راهکارهای مشترک درجهت رفـع آسیب های اجتماعی زنان وخانواده ،برگزار شد.
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست کارگروه آسیب های اجتماعی در کمیته امداد استان گلستان 1400/04/23

صبح امروز چهارشنبه 23/04/1400 نشست صمیمـی کارگروه آسیب هـای اجتماعی استان گلستان به میزبانی کمیته امداد و با حضور دکتر طاهره جباری توران ، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان و اعضای کارگروه ، باهـدف بررسی راهکارهای مشترک درجهت رفـع آسیب های اجتماعی زنان وخانواده ،برگزار شد.
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست کارگروه آسیب های اجتماعی در کمیته امداد استان گلستان 1400/04/23

صبح امروز چهارشنبه 23/04/1400 نشست صمیمـی کارگروه آسیب هـای اجتماعی استان گلستان به میزبانی کمیته امداد و با حضور دکتر طاهره جباری توران ، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان و اعضای کارگروه ، باهـدف بررسی راهکارهای مشترک درجهت رفـع آسیب های اجتماعی زنان وخانواده ،برگزار شد.
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست کارگروه آسیب های اجتماعی در کمیته امداد استان گلستان 1400/04/23

صبح امروز چهارشنبه 23/04/1400 نشست صمیمـی کارگروه آسیب هـای اجتماعی استان گلستان به میزبانی کمیته امداد و با حضور دکتر طاهره جباری توران ، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان و اعضای کارگروه ، باهـدف بررسی راهکارهای مشترک درجهت رفـع آسیب های اجتماعی زنان وخانواده ،برگزار شد.
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

نشست کارگروه آسیب های اجتماعی در کمیته امداد استان گلستان 1400/04/23

صبح امروز چهارشنبه 23/04/1400 نشست صمیمـی کارگروه آسیب هـای اجتماعی استان گلستان به میزبانی کمیته امداد و با حضور دکتر طاهره جباری توران ، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان و اعضای کارگروه ، باهـدف بررسی راهکارهای مشترک درجهت رفـع آسیب های اجتماعی زنان وخانواده ،برگزار شد.
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.