حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در خبرگزاری ایسنا(دانشجویان ایران)-99/07/28

محسن مسعودیان راد، مدیر کل کمیته امداد استان سمنان،سعید اسعدی رئیس روابط کمیته امداد ضمن حضور در خبرگزاری ایسنا و دیدار با اعضای تحریریه،مسئول خبرگزاری، رئیس جهاد دانشگاهی، معاون فرهنگی، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان سمنان پاسخگوی سوالات خبرنگارن شدند.
عکاس: روابط عمومی

حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در خبرگزاری ایسنا -99/07/28 1

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در خبرگزاری ایسنا -99/07/28 2

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در خبرگزاری ایسنا -99/07/28 14

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در خبرگزاری ایسنا -99/07/28 13

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در خبرگزاری ایسنا -99/07/28 11

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در خبرگزاری ایسنا -99/07/28 10

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در خبرگزاری ایسنا -99/07/28 9

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در خبرگزاری ایسنا -99/07/28 8

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در خبرگزاری ایسنا -99/07/28 7

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در خبرگزاری ایسنا -99/07/28 6

دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.