جلسه رویداد کارآفرین شو و راهیابی 120 ایده به دبیرخانه -99/07/22

جلسه رویداد کارآفرین شو و راهیابی 120 ایده به دبیرخانه با حضور مدیر کل، معاون اشتغال کمیته امداداستان سمنان، رئیس پارک علم وفناوری استان سمنان با بررسی ایده های راه یافته به دبیرخانه و چگونگی حمایت از این ایده ها برگزار شد.
عکاس: امیرحسین کاشی منش
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 1

جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 1

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 9

جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 9

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 7

جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 7

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 6

جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 6

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 5

جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 5

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 2

جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 2

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 8

جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 8

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 3

جاسه رویداد کارآفرین شو و راه یابی 120 ایده -99/07/22 3

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.