سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/07

یحیی صادقی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمان هفتم مرداد جاری در سفر به شهرستان کهنوج و بخش راین به صورت نمادین هشت طرح راهبری شغلی مددجویان کمیته امداد روستای دهکهان این شهرستان را افتتاح و هم چنین از چندین طرح اشتغال مددجویان کمیته امداد بخش راین بازدید و طرح اشتغال گلخانه ای مددجوی کمیته امداد بخش راین را نیز افتتاح کرد.
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 8

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 8

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 7

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 7

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 6

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 6

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 5

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 5

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 4

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 4

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 3

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 3

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 2

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 2

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 1

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان کهنوج و بخش راین 1399/05/06 1

شنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.