حضور مدیر کل محترم استان در شهرستانهای ساوه ،غرق آبادو دلیجان ونشست با نمایندگان محترم مجلس ،فرمانداران وائمه جمعه شهرستانها بمنظور رسیدگی هرچه بیشتر وبهتر به خانواده های محترم تحت حمایت

حضور مدیر کل محترم استان در شهرستانهای ساوه ،غرق آبادو دلیجان ونشست با نمایندگان محترم مجلس ،فرمانداران وائمه جمعه شهرستانها بمنظور رسیدگی هرچه بیشتر وبهتر به خانواده های محترم تحت حمایت
عکاس: صالحی
حضور مدیر کل محترم در شهرستانها16

حضور مدیر کل محترم در شهرستانها16

حضور مدیر کل محترم استان در شهرستانهای ساوه ،غرق آبادو دلیجان ونشست با نمایندگان محترم مجلس ،فرمانداران وائمه جمعه شهرستانها بمنظور رسیدگی هرچه بیشتر وبهتر به خانواده های محترم تحت حمایت
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیر کل محترم در شهرستانها15

حضور مدیر کل محترم در شهرستانها15

حضور مدیر کل محترم استان در شهرستانهای ساوه ،غرق آبادو دلیجان ونشست با نمایندگان محترم مجلس ،فرمانداران وائمه جمعه شهرستانها بمنظور رسیدگی هرچه بیشتر وبهتر به خانواده های محترم تحت حمایت
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیر کل محترم در شهرستانها13

حضور مدیر کل محترم در شهرستانها13

حضور مدیر کل محترم استان در شهرستانهای ساوه ،غرق آبادو دلیجان ونشست با نمایندگان محترم مجلس ،فرمانداران وائمه جمعه شهرستانها بمنظور رسیدگی هرچه بیشتر وبهتر به خانواده های محترم تحت حمایت
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیر کل محترم در شهرستانها12

حضور مدیر کل محترم در شهرستانها12

حضور مدیر کل محترم استان در شهرستانهای ساوه ،غرق آبادو دلیجان ونشست با نمایندگان محترم مجلس ،فرمانداران وائمه جمعه شهرستانها بمنظور رسیدگی هرچه بیشتر وبهتر به خانواده های محترم تحت حمایت
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیر کل محترم در شهرستانها11

حضور مدیر کل محترم در شهرستانها11

حضور مدیر کل محترم استان در شهرستانهای ساوه ،غرق آبادو دلیجان ونشست با نمایندگان محترم مجلس ،فرمانداران وائمه جمعه شهرستانها بمنظور رسیدگی هرچه بیشتر وبهتر به خانواده های محترم تحت حمایت
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیر کل محترم در شهرستانها10

حضور مدیر کل محترم در شهرستانها10

حضور مدیر کل محترم استان در شهرستانهای ساوه ،غرق آبادو دلیجان ونشست با نمایندگان محترم مجلس ،فرمانداران وائمه جمعه شهرستانها بمنظور رسیدگی هرچه بیشتر وبهتر به خانواده های محترم تحت حمایت
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیر کل محترم در شهرستانها9

حضور مدیر کل محترم در شهرستانها9

حضور مدیر کل محترم استان در شهرستانهای ساوه ،غرق آبادو دلیجان ونشست با نمایندگان محترم مجلس ،فرمانداران وائمه جمعه شهرستانها بمنظور رسیدگی هرچه بیشتر وبهتر به خانواده های محترم تحت حمایت
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیر کل محترم در شهرستانها8

حضور مدیر کل محترم در شهرستانها8

حضور مدیر کل محترم استان در شهرستانهای ساوه ،غرق آبادو دلیجان ونشست با نمایندگان محترم مجلس ،فرمانداران وائمه جمعه شهرستانها بمنظور رسیدگی هرچه بیشتر وبهتر به خانواده های محترم تحت حمایت
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیر کل محترم در شهرستانها7

حضور مدیر کل محترم در شهرستانها7

حضور مدیر کل محترم استان در شهرستانهای ساوه ،غرق آبادو دلیجان ونشست با نمایندگان محترم مجلس ،فرمانداران وائمه جمعه شهرستانها بمنظور رسیدگی هرچه بیشتر وبهتر به خانواده های محترم تحت حمایت
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
حضور مدیر کل محترم در شهرستانها6

حضور مدیر کل محترم در شهرستانها6

حضور مدیر کل محترم استان در شهرستانهای ساوه ،غرق آبادو دلیجان ونشست با نمایندگان محترم مجلس ،فرمانداران وائمه جمعه شهرستانها بمنظور رسیدگی هرچه بیشتر وبهتر به خانواده های محترم تحت حمایت
چهارشنبه ۸ اَمرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.